کلیپ صوتی «سه نوع مذهب»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر