کلیپ صوتی «زمینه های اطمینان به قُدَر حق چیست؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر