کلیپ صوتی زمینه های اطمینان به قُدَر حق چیست؟

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر