کلیپ صوتی رزق مستمر و جامع

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر