کلیپ صوتی «خودتان را دست کم نگیرید!»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر