کلیپ صوتی «حمّال نعمت ها»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر