کلیپ صوتی حضور مستمر حق را ببینیم

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر