کلیپ صوتی حال خوش

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر