کلیپ صوتی «جایگاه ذکر در سلوک و مصادیق آن»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر