کلیپ صوتی جایگاه ذکر در سلوک و مصادیق آن

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر