کلیپ صوتی «بهانه های ما»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر