کلیپ صوتی «برای سلوک به یقین نیاز نداریم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر