کلیپ صوتی برای سلوک به یقین نیاز نداریم

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر