کلیپ صوتی انواع فقر و غنا

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر