کلیپ صوتی «اصول زیربنایی آزادی در اسلام»


در این صوت کوتاه دکتر بهشتی اصول زیربنایی اصل آزادی را در جهان‌بینی اسلامی و نظام عقیده و اسلام مطرح میکنند.
منبع: کتاب آزادی، هرج و مرج، زورمداری (ص 90)
گوینده: شهید بهشتی
سازنده کلیپ (فنی): مجموعه چشمه جاری آسمان
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان