کلیپ صوتی «استمرار آدمی و اضطرار به ولی»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر