کلیپ صوتی «آنچه سلوک را تضمین می کند»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر