کلیپ صوتی آنچه سلوک را تضمین می کند

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر