کلیپ تصویری «یاران تو از بهشت نمی آیند»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر