کلیپ تصویری «گام های توبه»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر