کلیپ تصویری «گام های بلاء»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر