کلیپ تصویری «چی مهمه؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر