کلیپ تصویری «چی ما رو از حسین علیه السلام جدا میکند؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر