کلیپ تصویری «چهل بهار عقیم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر