کلیپ تصویری «چطور عمر را به باد دادیم؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر