کلیپ تصویری «پناهندگی به حق»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر