کلیپ تصویری «پاسخ به بازرگان»


گوینده: شهید بهشتی
مجموعه سازنده: beheshti.info