کلیپ تصویری «پاداش بدی ها»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر