کلیپ تصویری «ویژگی های رهبر»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر