کلیپ تصویری «وارث رسول»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر