کلیپ تصویری «همسایه تن علی»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر