کلیپ تصویری «همراهی با ولی خدا»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر