کلیپ تصویری «هر کس که فهمید باید بفهماند»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر