کلیپ تصویری «نیایش امام در صبح عاشورا»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر