کلیپ تصویری «موضع گیری در برابر حوادث»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر