کلیپ تصویری «مهربانی حتی با دشمن»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر