کلیپ تصویری «معنای قدر»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر