کلیپ تصویری «مرتع شیطان شدیم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر