کلیپ تصویری «محبت واقعی به همسر و فرزندان»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر