کلیپ تصویری «محاسبه نفس»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر