کلیپ تصویری «ماندن در راه کم از عقبگرد نیست»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر