کلیپ تصویری «قدر، قضا و مشیت»


صفایی
گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر