کلیپ تصویری «غدیر یک نگرش است»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر