کلیپ تصویری «عظمت مصیبت»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر