کلیپ تصویری «عرفه»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر