کلیپ تصویری «عاشق شوید»


گوینده: شهید بهشتی
مجموعه سازنده: beheshti.info