کلیپ تصویری «ظلم به ولی»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر