کلیپ تصویری «طلب استغناء»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر