کلیپ تصویری «ضرورت مذهب»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر