کلیپ تصویری «شکایت نکنیم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر