کلیپ تصویری «شکایت از نفس»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر