کلیپ تصویری «شهید»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر