کلیپ تصویری «شغل مهم نیست»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر