کلیپ تصویری «ساماندهی کارها»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر